"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

EWALUACJA

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Borzęciczkach

Obszar : Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Wymagane 1.4 : Respektowane są normy społeczne.

Rok szkolny : 2012/2013

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324)

 Cele ewaluacji:

1.Dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych  w szkole.

2.Właściwe reagowanie na przejawy złego zachowania wśród podopiecznych.

3. Kontrola miejsc szczególnie niebezpiecznych w placówce.

Pytania kluczowe:

1.Czy szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów?  Jeśli tak to w jaki sposób?

2. Czy szkoła rozpoznaje zagrożenia i uzależnienia wśród uczniów? Jakie działania odejmuje celem ich eliminacji ?

3. Jak  obecnie funkcjonujące działania  wpływają  na poziom bezpieczeństwa w  szkole?

4. Jakie dokumenty określające zasady bezpieczeństwa i normy zachowań w szkole posiada placówka?

5. Czy uczniowie i rodzice zostali zapoznani z w.w. dokumentami?

6. Jakie negatywne zachowania występują w szkole najczęściej?

Metody prowadzonych badań:

-         ankiety,

-         wywiad focusowy,

-         obserwacja,

-         analiza dokumentów

Próba badawcza:

-          wybrani uczniowie,

-         rodzice obecni podczas zebrań, na których przeprowadzono badanie,

-         nauczyciele obecni podczas wywiadu focusowego

-         rodzice obecni podczas wywiadu focusowego.

Odbiorcy ewaluacji:

-         nauczyciele,

-         dyrektor,

-         uczniowie,

-         rodzice.

Czas przeprowadzenia ewaluacji:

-         luty – czerwiec 2013

Sposób upowszechniania wyników raportu:

-         prezentacja i dyskusja podczas zebrania rady pedagogicznej,

-         prezentacja uczniom podczas godzin wychowawczych (najważniejsze informacje),

-         prezentacja rodzicom na zebraniach (najważniejsze informacje).

 

Przebieg ewaluacji:

            Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej              w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Borzęciczkach przez zespół               ds. ewaluacji wewnętrznej powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zadaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej obszaru „1.4. Respektowane są normy społeczne”, która polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu                  i skuteczności działań. Jej celem jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub w celu zainicjowania nowych.

 

            Zbierane informacje pochodziły z różnych źródeł – m.in. z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, z wywiadu focusowego z nauczycielami oraz rodzicami, z obserwacji zajęć, przerw. Analizie poddano również dokumentację szkolną, m.in. Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga, protokoły zebrań z rodzicami, Instrukcję BHP.

 

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów  i nauczycieli.

 

W ankiecie wzięło udział 30 rodziców, 30 uczniów i 30 nauczycieli.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

Pyt.1

Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły?

Pyt.2

Czy Państwa  zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?

 

 

Pyt.3

Czy w szkole są miejsca, w których czuje się ono mniej bezpiecznie, proszę wskazać na liście poniżej?

Pyt.4

Czy Państwa dziecko zna zasady właściwego zachowania się w szkole?

 

 

 

Pyt.5

Czy przestrzega tych zasad?

 

Pyt.6

Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko:

 

 

 

 

Pyt.7

Jeśli dziecko było ofiarą przemocy w szkole kto był sprawcą:

Pyt.8

Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły Państwa dziecko:

 

 

 

 

 

Pyt.9

Która z postaw dominuje zdaniem Państwa w naszej szkole

 

Pyt.10

Czy Państwa dziecko było zmuszane do:

 

 

 

Pyt.11

Czy zostali Państwo zapoznani z dokumentami określającymi zasady bezpieczeństwa  oraz norm zachowania w szkole?

Z analizy wyników badań  wynika, że zdecydowana większość rodziców (25 odpowiedzi) twierdzi, że ich dzieci zawsze chętnie chodzą do szkoły i czują się w niej bezpiecznie. Spośród miejsc, w których ich dzieci czują się  mniej bezpiecznie pięcioro wymienia: korytarz oraz toaleta. Dwadzieścia osób uważa, że nie ma żadnego  niebezpiecznego miejsca w szkole. Zdaniem większości rodziców ich dzieci znają zasady właściwego zachowania      się w szkole i przestrzega tych zasad. Spośród sytuacji niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie rodzice wymieniają (wg.częstotliwości występowania): obrażanie, przezywanie, uderzanie, zastraszanie, szantażowanie, kradzież. Zaznaczyc należy, że 20 rodziców            nie spotkało się z żadną z wymienionych sytuacji wobec ich dziecka Jako sprawcę przemocy rodzice w zdecydowanej większości wskazują na rówieśnika (28 odpowiedzi) , a dwie  starszego ucznia. Jeżeli chodzi o udział w wymienianych sytuacjach 25 rodziców uważa,       że ich dziecko nie jest ich sprawcą. Tylko nieliczni wskazują na udział w sytuacjach: obrażania, przezywania, uderzenia, zastraszania, kradzieży przez ich dzieci. Niemalże większość uważa, że atmosfera dominująca w szkole to koleżeństwo (29 odpowiedzi). Pocieszający jest fakt, że żaden z rodziców nie widzi problemu nikotynowego, alkoholowego, narkotykowego w naszej szkole. Jeżeli chodzi o znajomośc zasad określających bezpieczeństwo oraz normy zachowania się uczniów w szkole to 15 osób deklaruje, że je zna 13 nie pamięta, a 2 osoby ich nie znają. Rodzice zamieszczali informacje iż nauczyciele wpływają na zachowanie bezpieczeństwa i starają się zachować „równowagę” wśród uczniów.

 

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów

Pyt.1

Czy wiesz jak należy się właściwie zachowywać w szkole?

Pyt.2

Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

 

Pyt.3

Czy są  w szkole  miejsca, w których czujesz się  mniej bezpiecznie, proszę wskazać na liście poniżej?

 

 

 

 

Pyt.4

Czy zdarzyło się w szkole, że :

Pyt.5

Czy zdarzyło się w szkole, że :

 

 

Pyt.6

Która z postaw dominuje Twoim zdaniem w naszej szkole.

 

 

 

 

Pyt. 7

Czy byłeś zmuszany do:

 

 

 

Pyt. 8

Czy zostałeś  zapoznany  z dokumentami określającymi zasady bezpieczeństwa  oraz norm zachowania w szkole?

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Borzęciczkach jest niewielką i specyficzną placówką oświatową. Nie ma tutaj anonimowych uczniów, rodziców czy nauczycieli            co zapewne wpływa na fakt wysokiego poczucia bezpieczeństwa wskazywanego zarówno przez rodziców, uczniów jak i nauczycieli. Odpowiedzi na pytania ankiety potwierdzają również przyjazną atmosferę placówki, do której dzieci chętnie uczęszczają i o której często opowiadają swoim opiekunom. Większośc uczniów czuje się w szkole bezpiecznie (80%)        i ponad połowa (60%) wie jak należy właściwie zachowywać się w szkole. Trzy czwarte  uczniów nie podaje miejsca uważanego za szczególnie niebezpieczne. Dziesięcioro uczniów wskazuje jednak miejsca, w których nie czują się bezpiecznie - korytarz, toalety; dwie osoby wymieniają klasę, szatnie oraz teren przed budynkiem jako miejsca, w których czują się mniej bezpiecznie. Połowa uczniów nie brała udziału, ani nie była ofiarą niebezpiecznych sytuacji  w szkole. Identyfikowane przez wychowanków zagrożenia dotyczą następujących zachowań (zgodnie z częstotliwością występowania): obrażanie, przezywanie, uderzenie, zastraszanie, szantażowanie, kradzież, pobicie, mobbing.  Część  badanych  wykazała, że sami byli inicjatorami sytuacji (zgodnie z częstotliwością występowania): obrażania, przezywania, uderzenia, zastraszania, szantażowania, kradzieży. Połowa nie brała udziału w wymienionych sytuacjach. Zdaniem 66% badanych uczniów w szkole panuje atmosfera koleżeństwa, 8 osób  uważa, że  obojętności, a tylko 2 osoby podają za atmosferę panującą - agresję. Zdaniem wszystkich badanych uczniów nie byli zmuszani do palenia papierosów, picia alkoholu

czy zażywania narkotyków. Połowa ankietowanych jak wynika za analizy dokumentów raczej została zapoznana z dokumentacją określającą zasady bezpieczeństwa w szkole, 10 osób deklaruje, że na pewno, a 2 osoby raczej nie zostały zapoznane.

 

 

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli

Pyt.1

Czy uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole?

 

Pyt.2

Czy Państwa zdaniem uczniowie przestrzegają te zasady?

 

 

Pyt.3

Czy Państwa zdaniem uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

 

 

Pyt.4

Czy Państwo czują się w szkole bezpiecznie?

 

Pyt. 5

Czy byli państwo świadkiem przemocy w stosunku do uczniów w formie:

 

 

 

 

 

Pyt. 6

Jeśli uczeń był ofiarą przemocy to kto był jej sprawcą?

 

Pyt.7

 

W jakich miejscach Państwa zdaniem zdarzają się lub zdarzyć się mogą akty przemocy w szkole?

 

 

 

Pyt. 8

Która z  postaw wśród uczniów jest dominująca Państwa zdaniem w naszej szkole?

Pyt.9

Czy w szkole miały miejsce następujące sytuacje:

 

 

 

 

 

Pyt. 10

Czy znają Państwo procedury i zasady dotyczące bezpieczeństwa w naszej szkole.

 

Zdaniem zdecydowanej większości nauczycieli uczniowie znają i przestrzegają zasady właściwego zachowania się w szkole. Przestrzegają tych zasad zdaniem 10 nauczycieli czasami. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie (22 odpowiedzi), a tylko osiem osób      nie jest pewnych czy tak jest. Jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa nauczyciela w szkole to 23 osoby czują się bezpiecznie, a 7 osób raczej tak.  Nauczyciele byli świadkami następujących for przemocy w szkole ( wymienione wg. częstotliwości występowania): obrażania, przezywania, zastraszanie, szantażowanie, przepychanki, pobicia, kradzież. Zaledwie 8 osób nie zaobserwowało żadnej z tych sytuacji. Zdaniem 20 nauczycieli sprawcą jest uczeń starszy bądź rówieśnik (10 odpowiedzi). Spośród miejsc, w których zdarzają się  lub zdarzyć się mogą akty przemocy nauczyciele wymieniają (wg. częstotliwości występowania): toaleta, szatnia, teren przed budynkiem (50%); korytarz (33,4%). Jeżeli chodzi o postawy jakie panują wśród uczniów to zdania są podzielone bowiem 12 osób wskazuje na obojętnośc, 13 osób na koleżeństwo, a 5 nauczycieli mówi o agresji.                   Z zaistniałych budzących niepokój sytuacji nauczyciele wymieniają palenie papierosów       (25 odpowiedzi), przyjaz z domu pod wpływem alkoholu. Połowa ankietowanych zna zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, 10 osób tylko częściowo, a 5 osób deklaruje, ze ich nie zna.

 

Wyniki analizy rozmowy focusowej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.

Zdaniem większości wszystkich grup badanych poziom bezpieczeństwa w naszej szkole     jest dobry. Zarówno uczniowie jak i rodzice wskazują na pomoc i zaangażowanie nauczycieli w utrzymanie bezpieczeństwa. Pojawiające się niepokojące wypowiedzi niektórych uczniów dotyczyły głównie przezwisk raz przepychanek. Uczniowie zwracali również uwagę, że nie    z wszystkimi nauczycielami czują się bezpiecznie. Głosy rodziców mówią  o tym,                 że najczęściej ich dzieci narzekają na wyśmiewanie np. tego, że uczeń pozostaje w szkole     na weekend bądź też stanu zdrowia. Na uwagę zasługuje fakt podkreślania przez rodziców starań nauczycieli w równym traktowaniu podopiecznych i indywidualizacji oddziaływań. Nauczyciele sygnalizują koniecznośc zwiększenia ilości dyżurujących na wybranych przerwach. Wychowawcy internatu o konieczność zorganizowania dodatkowej pomocy        na czas np. nieobecności (jednego bądź więcej) z wychowawców. Spośród miejsc będących lub mogących być  niebezpiecznymi zarówno uczniowie jak i nauczyciele wymieniają korytarz, toaletę, teren przed budynkiem. Niektórzy uczniowie skarżą się na zaczepki słowne  i fizyczne, przeszkadza im natłok wulgaryzmów ( podobnie zdaniem nauczycieli i rodziców). Niepokój wśród uczniów i nauczycieli budzą niekontrolowane wybuchy agresji pojawiające się u niektórych uczniów. Propozycja nauczycieli to wzmożona kontrola, bądź podział uczniów na czas przerwy dokonany wspólnie przez wszystkich nauczycieli.

Nie wszyscy z badanych znają dokumenty regulujące system norm i zachowań społecznych oraz procedury i zasady dotyczące bezpieczeństwa. Warto w tej kwestii przeprowadzić lekcje dla wybranej grupy uczniów, przeprowadzić pedagogizacje rodziców oraz szkolenie            dla nauczycieli. Prowadzone są rozmowy, imprezy związane z bezpieczeństwem w szkole jednak jest ich zbyt mało i padały propozycje zwiększenia ich liczby.

Wszelkie sytuacje problemowe oraz sytuacje niebezpieczne są wyjaśniane, wyciągane          są wnioski, a następnie wcielane w życie. Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy nauczycieli i wychowawców. Podkreślic należy koniecznośc jednolitych oddziaływań             i konsekwencji podjętych ustaleń ( w przypadku uczniów popełniających wykroczenie)    przez wszystkich członków RP. Nauczyciele i wychowawcy podkreślają, że konieczny       jest dobry przepływ informacji i konsekwencja ze strony Dyrekcji w jednolitym oddziaływaniu. W większości przypadków problemy są  rozwiązywane i sytuacja ulega poprawie (bynajmniej na jakiś czas). Członkowie RP w sytuacjach trudnych spotykają się omawiają zachowanie danego ucznia, ustalają środki zaradcze i plan pracy z podopiecznym, który następnie jest realizowany. Pojawiają się jednak głosy, że nie wszyscy nauczyciele      są konsekwentni w realizacji ustaleń. Pojawiają się zdania uczniów o lepszym i gorszym traktowaniu przez niektórych nauczycieli, a co za tym idzie reakcji na zaistniały problem. Wiąże się to za oczekiwaniami poprawnego zachowania nauczycieli wobec uczniów. Odnosi się wrażenie, że nie wszyscy uczniowie wiedzą czego dany nauczyciel od niego oczekuje i jak zareaguje na niewłaściwe zachowanie skoro jego problem przez  nauczyciela jest bagatelizowany.

Rodzice poddani badaniu nie dostrzegają większych niepokojących problemów                       i są zadowoleni z poziomu bezpieczeństwa i jakości pracy szkoły.

 

Wyniki badań wynikające z  analizy dokumentów szkolnych oraz obserwacji uczniów na lekcji, przerwie.

            Zasady dotyczące norm społecznych określają wybrane zapisy zawarte w Statucie Szkoły, kontraktach przedmiotowych oraz regulaminie wycieczek. Uczniowie zapoznawani są z tymi dokumentami podczas godzin wychowawczych, rodzice – w trakcie zebrań prowadzonych przez wychowawców. Zasady bezpieczeństwa uczniowie poznają                  na poszczególnych lekcjach (regulaminy pracowni, regulamin korzystania z boiska szkolnego), podczas apeli porządkowych oraz pogadanek dotyczących np. bezpiecznego spędzania wakacji, podróży do domu.

Uczniowie w większości przypadków nie dopuszczają się rażącego naruszania norm społecznych (zarówno podczas zajęć, przerw oraz wyjść i wycieczek szkolnych). Zdarzają się jednak jednostkowe przypadki niewłaściwych zachowań, w stosunku do których stosuje się kary. Do najczęściej wymienianych przez nauczycieli negatywnych zachowań zaliczyć można: brak właściwego szacunku wobec rówieśników,        a czasem i osób starszych, wulgaryzmy, nieużywanie zwrotów grzecznościowych, bójki. Obserwacje uczniów wskazały również na niewłaściwe zachowania w szatni szkolnej (chowanie, przekładanie odzieży).

W placówce podejmuje się działania mające na celu eliminowanie zagrożeń            oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Do działań tych zaliczyć można m.in.:  organizację zajęć, konkursów, akcji („Bieg po zdrowie”) i zajęc programu profilaktyki („Nie nałogom”), udział u ogólnopolskich akcjach (Sprzątanie Świata), organizację akcji charytatywnych         („ „Góra grosza”), organizacja festynu rodzinnego, przeprowadzanie pogadanek, rozmów indywidualnych (wychowawczych i dyscyplinujących), podjęcie współpracy z PPP            oraz przedstawicielami policji, przekazywanie wychowankom  informacji                               o potencjalnych zagrożeniach (ulotki, gazetki ścienne, plakaty, prezentacje multimedialne, gry związane z koniecznością podejmowania decyzji), wprowadzanie opowiadań inspirujących   do dyskusji na temat  złych zachowań, stosowanie punktacji  motywacyjnych, , wręczanie niebieskich i czerwonych kart jako wyróżnienie za naukę i wzorowe zachowanie. Działania  te dokumentowane są    w dziennikach lekcyjnych, dokumentacji pedagoga, teczkach wychowawców, sprawozdaniach z pracy samorządu uczniowskiego.

W szkole ocenia się także skuteczność tych działań oraz modyfikuje je w razie potrzeb. Zespoły metodyczno -  wychowawcze na bieżąco analizuje poszczególne przypadki zachowań uczniów, ustala indywidualne sposoby pracy z wychowankami i ich rodzicami, czuwa nad ich wprowadzaniem oraz przebiegiem. Wnioski przekazywane są dyrektorowi szkoły oraz całemu gronu pedagogicznemu. Analizy działań zmierzających do eliminacji zagrożeń              i wzmacniania pozytywnych zachowań dokonują również wychowawcy poszczególnych klas. Pedagog szkolny prowadzi zajęcia dla uczniów z problemami wychowawczymi                        i edukacyjnymi, zakłada indywidualne teczki, w których gromadzi dokumentację zawierającą diagnozę sytuacji i problemów dziecka                       oraz dokumentację udzielonej mu pomocy. Pozostali nauczyciele również starają się czuwać nad prawidłowym zachowaniem uczniów. Rada pedagogiczna dwa razy w roku szkolnym dokonuje analizy ocen zachowania uczniów (podczas konferencji klasyfikacyjnych)           oraz sytuacji wychowawczej w szkole.

Nauczyciele dokonują oceny skuteczności swoich działań, wspólnie konsultują        ich wyniki. W razie potrzeb działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań modyfikowane są np. poprzez zmiany zapisów Statutu Szkoły, Programu Profilaktyki  czy zmiany konkretnych metod pracy z uczniami.

 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej:

1.      Zwiększenie uwagi nauczycieli dyżurujących (toalety, korytarz) lub podział uczniów na przerwach dokonany przez wszystkich nauczycieli.

2.      Zwiększenie uwagi nauczycieli przebywających z uczniami na dziedzińcu szkolnym .

3.      Kształtowanie właściwych postaw i wskazywanie wzorców zachowań.

4.      Umieszczenie skrzynki kontaktowej dla uczniów będących świadkami i ofiarami niepożądanych zachowań.

5.      Dążenie do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z nieprzestrzeganiem norm społecznych (np. poprzez spotkania mediacyjne z uczniami i rodzicami, zwiększenie współpracy z przedstawicielami PPP oraz policji).

6.      Konsekwentne przestrzeganie systemu nagród i kar.

7.      Ustalenie końcoworocznej nagrody dla uczniów wyróżniających się nienagannym zachowaniem (np. „Wzór do naśladowania”).

8.      Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców  na temat skutecznej komunikacji z dziećmi.

9.      Przeprowadzenie zajęc dla uczniów na temat norm społecznych, oczekiwań prawidłowego zachowania oraz konsekwencji niewłaściwego zachowania.

10.  Szkolenie RP dotyczące systemu norm i  zachowań społecznych oraz  procedury i zasady dotyczące bezpieczeństwa w szkole.

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: czwartek września 05, 2013.