"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Pedagog 

 

PEDAGOG: mgr Rafał Klinkosz

 

Podstawowa rola pedagoga szkolnego, to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej uczniów. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

W Ośrodku pedagog w zakresie zadań ogólno – wychowawczych zajmuje się badaniem sytuacji wychowawczej w szkole i internacie, dba o realizację obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów, udziela porad rodzicom dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

W ramach profilaktyki wychowawczej odwiedza domy rodzinne rozpoznając warunki domowe wychowanków, stwarza uczniom warunki do szczególnej opieki i pomocy, udziela pomocy nauczycielom i wychowawcom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, współpracuje w sprawach uczniów z dyrekcją placówki, w sprawach trudnych kontaktuje się z Sądami dla Nieletnich i kuratorami sądowymi.

W zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, udziela pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych (falicytacje, mediacje), przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego.

W zakresie pomocy materialnej dba o refundację dożywiania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez kontakty z MOPS i MGOPS, informuje rodziców o innych formach pomocy (stypendia szkolne, realizacja programu „Uczeń na wsi”, dofinansowania do sprzętu z PEFRON-u), podejmuje działania zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej uczniów.

Pedagog w swojej pracy współdziała z dyrekcją placówki, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami, służbą zdrowia, sądami , kuratorami, policją , ośrodkami pomocy społecznej, oraz innymi placówkami w miarę potrzeb uczniów i ich rodziców.

            

   

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela września 28, 2014.