"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

PROJEKTY EDUK.

"Moje kompetencje - moja przyszłość"

W związku z realizacją projektu p.n. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego nr RPWP.08.01.02-30-0005/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, zostanie doposażona pracownia przyrodniczo - matematyczna w naszym Ośrodku, w której od marca 2019 r. będą się odbywać zajęcia dla uczniów z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także innych innowacyjnych form prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach w/w projektu.

link:

http://www.powiat-krotoszyn.pl/index.php/fundusze/2015-08-03-06-35-04/edukacja/moje-kompetencje-moja-przyszlosc

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE

   

   

   

WYCIECZKI EDUKACYJNE

Szukamy źródeł rzeki Orli

   

Zespół pałacowo parkowy w Dobrzycy

   

   

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY

 

„INTEGRACJA – RAZEM”

POZNAJĘ I AKCEPTUJĘ SIEBIE ORAZ INNYCH  

 

  E:\obrazel.png

  

Opracowała:

Ewelina Włodarczyk

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może - nie ma godniejszego celu,  niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości"  

 

J. Korczak  

 

Wstęp. 

 

Nadrzędnym zadaniem społeczeństwa jest zadbać o to, by dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową nie musiały żyć w izolacji, lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista. Fałszywa informacja na temat niepełnosprawności lub jej brak - uprzedza, a niepewność i niewiedza często skazuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny na izolację. Dlatego koniecznością jest wspólne życie, przebywanie ze sobą oraz uczenie społeczeństwa tolerancji, akceptacji, kultury, szacunku, przyjaźni, miłości oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Głównym celem projektu edukacyjnego „Integracja – Razem. Poznaję oraz akceptuję siebie i innych” w naszej placówce jest włączenie uczniów (wychowanków) z większymi deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw, a także zapewnianie optymalnych warunków                  do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Tak rozumiana integracja przyniesie korzyści uczniom sprawniejszym oraz uczniom (wychowankom)                   z większymi deficytami rozwojowymi (zarówno pod względem intelektualnym, jak i ruchowym).

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INTEGRACJI:

 

Uczniowie „bardziej sprawni”:

       uczą się tolerancji, akceptacji, otwartości na innych, opiekuńczości, norm współżycia społecznego, samodzielności,

       właściwie rozwijają pozytywne postawy,

       dostrzegają krzywdę innych,

       pomagają słabszym i potrzebującym pomocy,

       akceptują równość praw,

       formułują oceny zachowań własnych i innych,

       akceptują sytuację, gdzie następuje różnica potrzeb,

       są bardziej uspołecznieni,

       przestrzegają ustalonych norm postepowania wobec „mniej sprawnych”,

       mają kontakt z uczniami/wychowankami o różnych rodzajach niepełnosprawności. 

Uczniowie/wychowankowie z większymi deficytami rozwojowymi („mniej sprawni”):

       nabywają umiejętności społeczne,

       uczą się - przez obserwację uczniów bardziej sprawnych,

       są bardziej komunikatywni (chętniej nawiązują kontakty z innymi i czerpią z tych kontaktów radość),

       mają możliwość przebywania w naturalnym środowisku (nie są izolowani) przez co lepiej rozwijają się - nie tylko społecznie, ale też poznawczo.

Projektem objęci zostaną: uczniowie (klas, grup wychowawczych) z lekką, umiarkowaną, znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz uczestnicy zespołów rewalidacyjno-wychowawczych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:  

Ewelina Włodarczyk – osoba opracowująca i nadzorująca projekt, wychowawca ZRW II

Wychowawcy i nauczyciele klas

Wychowawcy grup wychowawczych w internacie

Pedagog i psycholog szkolny

Zespół ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, zespoły metodyczno-wychowawcze, Samorząd Uczniowski.

 Okres realizacji: 03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

Idea projektu:

        Głównym założeniem mojego projektu jest pokazanie uczniom, że ludzie różnią się od siebie - nie wszyscy  są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi.  Zależy mi na budowaniu przyjaznego stosunku do osób „mniej sprawnych” (z większymi deficytami rozwojowymi), potrzeby kontaktu z nimi i czerpania z niego radości (wytworzeniu pozytywnych relacji). Uczniowie „bardziej sprawni” mają nauczyć się szacunku, kultury, akceptacji w stosunku do „mniej sprawnych” rówieśników (różniących się od nich wyglądem czy zachowaniem), pomagać im, rozumieć ich potrzeby oraz ograniczenia i możliwości.

Cele szczegółowe projektu:

           Zintegrowanie uczniów „sprawniejszych” z „mniej sprawnymi” (budowanie przyjaznego klimatu integracji).

           Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec nich.

           Kształtowanie wartości takich jak: tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, odpowiedzialność, mądrość, empatia, szacunek, kultura, wrażliwość, przyjaźń, pomoc słabszym.

           Uświadomienie im, że osoby  „mniej sprawne” (bądź niesprawne pod różnym względem) to są tacy sami ludzie jak wszyscy inni, odgrywający ważną rolę w społeczeństwie, dający radość i miłość, że kontakt z nimi może dawać satysfakcję i zadowolenie - przedstawienie osób „mniej sprawnych” jako pełnowartościowych ludzi, którzy wnoszą w nasze życie wiele różnorodnych, pozytywnych wartości.

           Aktywizacja uczniów na rzecz działań wspomagających uczniów/ wychowanków „mniej sprawnych”.

           Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.

           Eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do osób z niepełnoprawnością (większymi deficytami rozwojowymi).

Metody i formy realizacji projektu:

           aktywizujące, 

           słowne, 

           oglądowe, 

           zadań stawianych do wykonania, 

           grupowa, indywidualna.

PLAN DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU

 

L.p.

Zadanie

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji

1.

Opracowanie projektu.

Zapoznanie nauczycieli oraz wychowawców z projektem.

 

E. Włodarczyk

Wrzesień 2018r.

2.

Wprowadzenie do tematyki - czym charakteryzuje się ograniczona sprawność - intelektualna, ruchowa; co to jest integracja, akceptacja; na czym polega i co daje pomoc „mniej sprawnym”.

 

„Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny” – pogadanka.   

Ø     rozmowy na godzinach wychowawczych nawiązujące do tematyki (adnotacje       w dziennikach);

Ø     rozmowy spontaniczne (przypadkowe) na lekcjach m.in.                j. polskiego, religii, podczas przerw; wspólnych imprez, spontanicznych spotkań; wyjazdów

Ø      rozmowy                      z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym

Ø     burza    mózgów, wyjaśnienie pojęć:  integracja; tolerancja, akceptacja, kultura, szacunek, empatia, wyrozumiałość; otwartość na innych

Ø     rozmowa nt. różnych rodzajów niepełnosprawności.

Ø     wyjaśnienie jakie korzyści daje kontakt            z „mniej sprawnymi” m.in. radość, poczucie satysfakcji z udzielonej pomocy itd.

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele              i wychowawcy klas, wychowawcy grup                           w internacie; pedagog oraz psycholog szkolny.

 

 

 

Cały rok szkolny

3.

„Kodeks Dobrego Kolegi/Koleżanki Człowieka”.

Ø     Ułożenie przez uczniów na godzinie wychowawczej „Kodeksu Tolerancyjnego Człowieka”- prezentacja                         i omówienie na apelu szkolnym

 

Wychowawcy klas

Październik 2018r.

4.

Gazetka ścienna „Akceptuję, szanuję, pomagam”

Ø     Wykonanie przez uczniów gazetki ściennej                             w pomieszczeniach klasowych  lub internackich, na holu szkolnym.

Wychowawcy klas, grup internackich, nauczyciele plastyki, techniki, zajęć arteterapii.

Listopad 2018r.

 

5.

Konkurs plastyczny „Kolory integracji i akceptacji”

Ø     Wykonanie przez uczniów prac plastycznych.

Ø     Wystawa pokonkursowa prac.

 

Nauczyciele, wychowawcy.

 

Osoba nadzorująca projekt, Zespół d.s. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Luty 2019r.

 

6.

Spotkania integracyjne uczniów „sprawniejszych”                   z „mniej sprawnymi”                           (w klasach, zespołach rewalidacyjno-wychowawczych)

 

Ø     Okolicznościowe : wspólne obchodzenie świąt, urodzin, imprez klasowych np. spotkanie karnawałowe (uczniowie „bardziej sprawni” przygotowują scenariusz, zabawy dla tych „mniej sprawnych”)

Ø     Spotkania spontaniczne: wspólne wyjścia na spacer po parku, do ogrodu

Ø     Odwiedziny w zespole rewalidacyjno-wychowawczym             i pomoc uczestnikom m.in. w czynnościach samoobsługowych; wspólna aktywność podczas zajęć terapeutycznych (zabaw, metod terapii)

Ø     Grill, wspólny wyjazd

 

Nauczyciele, wychowawcy, Samorząd Uczniowski.

Cały rok szkolny.

 

 

7.

Warsztaty pod hasłem „Akceptuję siebie i innych. Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny.”

Ø     Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów z udziałem pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Osoba nadzorująca projekt.

Marzec/kwiecień 2019r.

8.

Ankieta nt. integracji uczniów oraz akceptacji

Ø     Opracowanie                   i przeprowadzenie ankiety wśród „sprawniejszych” uczniów dotyczącej projektu – analiza                  i wnioski.

 

Zespół d.s. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Zespoły metodyczno-wychowawcze.

Maj 2019r.

 

 

Ewaluacja projektu:

Ø    prezentacja wytworów uczniów (prac plastycznych, gazetek, kodeksu tolerancyjnego człowieka),

Ø    zdjęcia 

Ø    wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów w zakresie stosowania norm i zasad, nabytych wartości i umiejętności w stosunku do „mniej sprawnych kolegów i koleżanek” – Zespół d.s. Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

Ø     sprawozdanie z realizacji projektu.  

 

Projekt może ulec zmianom. 

 

 

 

"Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny - akceptuję siebie oraz innych"

Dnia 05.04.2019r. w ramach naszego projektu edukacyjnego "Integracja - razem. Poznaję i akceptuję siebie oraz innych" odbyły się warsztaty z udziałem Pani Pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , z Krotoszyna pod hasłem "Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny - akceptuję siebie oraz innych".Uczestniczyli w nich uczniowie klas 4-6 a, 7-8 a, 3 a oraz wychowankowie Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych. Tematyka przeprowadzonych warsztatów idealnie wpasowała się do zadania wytyczonego w projekcie. Uczniowie oraz wychowankowie doświadczyli możliwości wspólnie spędzonego ze sobą czasu, integrując się i świetnie bawiąc. Współdziałali ze sobą oraz nawiązywali pozytywne relacje angażując się w świetnie dopasowane zajęcia, zadania oraz zabawy. Panowała radosna i miła atmosfera. Zrealizowane zostały główne cele warsztatów: tematyka tolerancji, akceptacji, szacunku w stosunku do osób mniej sprawnych, osób innej rasy, narodowości, nauczycieli, wychowawców (pracowników całego naszego Ośrodka), osób starszych. Ogółem: wszystkich ludzi. Najistotniejszym zrealizowanym celem była integracja i nawiązanie pozytywnych relacji uczniów sprawnych z mniej sprawnymi (wychowankami ZRW). Było ciekawie i wspniale. Super.

Dziękuję bardzo Pani Pedagog za wsparcie nas w tym aspekcie, uczniom, wychowankom za zaangażowanie, opiekunom za pomoc.

Osoba nadzorująca projekt

E. Włodarczyk

Na pamiątkę dzisiejszego spotkania dodajemy kilka zdjęć.

   

   

   

   

" Integracja - razem". Obchodzimy urodziny Pawła z Zespołu RW II.

Znowu razem z okazji 19-tych urodzin naszego Pawła z Zespołu R W I I. Jak ten czas upływa... Przy okazji urodzinowej imprezy odwiedzili nas koledzy i koleżanki  z klasy 4 -6 b Pani Joanny G. Atmosfera była wspaniała. Wszyscy cudownie się bawili przy wspólnym poczęstunku , a nasz kochany Solenizant doświadczył wiele radości. Goście podarowali mu upominek, ale przede wszystkim obdarowali Go pozytywną relacją - poczucia przyjaźni, akceptacji oraz szacunku. Dziękujemy bardzo, super. Najważniejsze, że Pawełek świetnie się czuł w towarzystwie bliskich mu osób.  Pawcio - jeszcze raz, WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. Wychowawca ZRW II,   

 nadzorująca projekt  Ewelina Włodarczyk

 

   

   

 

 

,,Kolory tolerancji, akceptacji, szacunku, i przyjaźni…’’ 

22 lutego 2019r. odbyła się prezentacja i omówienie konkursu plastycznego pod hasłem ,,Kolory tolerancji, akceptacji, szacunku, i przyjaźni…’’ w ramach projektu edukacyjnego ,,Integracja- razem. Poznaję i akceptuje siebie oraz innych’’. Wszystkie klasy oraz zespoły RW zaprezentowały i omówiły swoje prace, które były bardzo wymowne, szczere, mądre ,zrozumiałe i nawiązujące do tematu. Cóż! Widać efekty! Zadania powyższego projektu są realizowane, a uczniowie coraz bardziej zbliżają się do siebie, rozumieją siebie i innych oraz wykazują wiele pozytywnych wartości, nawiązując pozytywne i bliskie relacje ze sobą. Aktywizują się na rzecz osób mniej sprawnych, integrują się z nimi, kształtują właściwe postawy społeczne ,rozumieją  wartości takie jak tolerancja, akceptacja, szacunek, przyjaźń. Świadczą też o tym wspaniałe, udane spotkania integracyjne uczniów bardziej sprawnych z mniej sprawnymi.

Super! Oby tak dalej! 

Dziękuje wszystkim za współpracę i  wsparcie w zadaniach wynikających z projektu,

a w szczególności liderowi d.s. Programu Wychowawczo-Profilatycznego .

Osoba nadzorująca projekt Ewelina Włodarczyk

   

   

   

 

 

 

,,Integracja- razem ‘’

21 lutego 2019r. odbyło się spotkanie integracyjne ,,Jesteśmy razem. Dzielmy się szczęściem’’. Zespoły RW odwiedzili uczniowie kl II cp wraz z wychowawcą. Odbyły się wspólne zabawy ( m.in. śpiewano-muzyczno-ruchowe) i wspólny poczęstunek. Spotkanie dało wszystkim wiele radości i poczucie spełnienia oraz satysfakcji z tego, 

iż potrafimy przebywać ze sobą  , a zarazem cieszyć się tym. Panowała ciepła, radosna atmosfera, podczas której wychowankowie RW, uczniowie klasy II cp oraz wychowawcy doświadczyli wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Pozytywna, ciepła relacja cieszyła wszystkich. Było super!

Osoba nadzorująca projekt Ewelina Włodarczyk

oraz  Wychowawcy ZRW i kl II cp.

   

   

 

 

Spotkanie integracyjne

Dn. 14 lutego 2019 r. odbyło się w ramach projektu edukacyjnego "Integracja razem" spotkanie z okazji Walentynek w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym z uczniami kasy II bp . Było bardzo muzycznie, smacznie, wesoło. Dookoła królowały kolory czerwieni. Zobaczcie sami jak wspaniale spędziliśmy ten czas.

   

   

 

 

"Integracja razem" - spotkanie pod hasłem "Korzystamy z uroków zimy"

Dn. 05 lutego 2019 r. odbyło się w ramach projektu edukacyjnego "Integracja razem" spotkanie w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym z uczniami z innych klas - pod hasłem "Korzystamy z uroków zimy". Odbyły się wspólne zabawy m.in. tańce, lepienie bałwana, zabawy śpiewno-ruchowe. Wychowankowie świetnie się bawili korzystając ze wspaniałej atmosfery podczas zorganizowanego spotkania. Dziękuję wszystkim: Osoba nadzorująca projekt.

   

   

 

 

KODEKS DOBREGO KOLEGI/KOLEŻANKI

 

W bieżącym roku szkolnym Nasza Szkoła realizuje PROJEKT EDUKACYJNY

„INTEGRACJA – RAZEM” POZNAJĘ I AKCEPTUJĘ SIEBIE ORAZ INNYCH.

Jednym z zadań wynikających z powyższego projektu było stworzenie przez uczniów i wychowanków naszej placówki „KODEKSU DOBREGO KOLEGI/DOBREJ KOLEŻANKI”.

23 listopada 2019r. uczniowie zaprezentowali stworzone przez siebie prace, które były starannie przemyślane, ciekawe i jednocześnie skłoniły ich do rozważań jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry kolega/koleżanka. Celem powyższego zadania było uświadomienie uczniów jak ważne są i co dokładnie oznaczają pojęcia (cechy) takich jak: tolerancja, akceptacja, empatia, wyrozumiałość , mądrość, szacunek, kultura, wrażliwość, pomoc słabszym, PRZYJAŹŃ. Przy okazji tworzenia kodeksów odbyły się rozmowy z wychowawcami oraz nauczycielami na powyższy temat. Uczniowie mieli możliwość do refleksji odnoszących do tego jacy powinni być, aby zasłużyć na miano dobrego kolegi/dobrej koleżanki. Mam nadzieję, że wysunęli też wniosek, iż wymagając od innych godnego i dobrego traktowania powinni również wymagać tego samego od siebie. Cytuję słowa jednego z uczniów „jeśli chcę być dobrze traktowany, muszę dobrze traktować innych”. Mam nadzieję, że miał na myśli cechy, które zostały ujęte w kodeksie – m.in. kultura osobista ( kultura w stosunku innych), szacunek, empatia, wyrozumiałość , pomoc słabszym, wrażliwość, odpowiedzialność za siebie i innych.

Kluczowym zdaniem podsumowującym dzisiejsze spotkanie był cytat: ,,Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny”

ORAZ KLUCZOWE HASŁA

akceptuję, szanuję, pomagam, PRZYJAŹŃ

Na tej podstawie uczniowie mają stworzyć gazetki ścienne w swoich klasach, aby zawsze pamiętać o tym co jest ważne i cenne, aby budować pomiędzy sobą pozytywne relacje, cieszyć się z przebywania ze sobą i czuć się dobrze w naszej szkole.

Serdeczne podziękowania dla uczniów i wychowawców za rzetelne wykonanie zadania oraz za angażowanie składa osoba nadzorująca projekt.

A oto kilka fotografii z dzisiejszego wydarzenia………ZAPRASZAMY

   

   

   

 

 

PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ!”

logo_Trzymaj_forme

Od roku 2016 nasza szkoła uczestniczy w  Programie Trzymaj Formę!

Program „Trzymaj Formę” to inicjatywa promująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Programem objęci są wszyscy uczniowie z naszej szkoły

Koordynatorem Programu jest Marcin Jerzak

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z podejmowanych przez nas działań. 

Więcej ciekawostek na ten temat znajdziecie w linku https://www.trzymajforme.pl/

   

   

   

 

 

 

                                                                           

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela kwietnia 07, 2019.