"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

STATUT STOWARZYSZENIA

NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

„ Wspólna Droga

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych działające przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Borzęciczkach „Wspólna Droga”, zwane

dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.- „Prawo

o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2010, Nr 28, poz.146).

2. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społecznym działającym w sferze działań

publicznych, na rzecz ogółu społeczności.

3. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej

i obowiązującym prawem oraz niniejszym Statutem i jest dobrowolnym, samorządnym

i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i posiadającym osobowość prawną.

4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza

Korczaka w Borzęciczkach, Borzęciczki 11, 63-720 Koźmin Wlkp.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie moŜe działać na terenie innych państw

z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

1. Stowarzyszenie ma prawo występowania z inicjatywami społecznymi.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na inicjatywach i pracy

społecznej członków.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników.

§ 4

1. Stowarzyszenie uŜywa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie moŜe uŜywać wyróŜniającego je znaku graficznego – logo.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 5

1. Celem działania Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju osób

niepełnosprawnych.

2. Cel Stowarzyszenia obejmuje:

1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin mających szczególnie trudną

sytuację Ŝyciową w zakresie: edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki, wychowania

i profilaktyki.

2) Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę

i ekologię.

3) Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki.

4) Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki

i wypoczynku dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych.

5) Wspomaganie wyposaŜenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich

funkcjonowania.

6) Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich

integracji społecznej w środowisku lokalnym.

7) Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

i współpracy między społeczeństwami.

8) Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków Stowarzyszenia dotyczących

pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pozyskiwania środków.

9) Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu

terytorialnego, organami administracji państwowej, innymi organizacjami

pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i osobami

fizycznymi.

§ 6

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin mających szczególnie trudną

sytuację Ŝyciową poprzez:

· pomoc rzeczową i materialną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji

finansowej,

· działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieŜy,

· pomoc społeczną i poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2) Współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, wycieczek

edukacyjnych dla uczniów ośrodka w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności

fizycznej, umysłowej i manualnej.

3) Działania zmierzające do respektowania praw dzieci i młodzieŜy oraz na rzecz

integracji.

4) Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze

integracyjnym dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych przebywającej w ośrodku i ich rodzin,

społeczności lokalnej, dzieci i młodzieŜy z Polski i zagranicy.

5) Organizowanie róŜnych form aktywności fizycznej, turystyki, wypoczynku

i rehabilitacji dla dzieci i młodzieŜy ośrodka i ich opiekunów.

6) Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania rozwoju osób

niepełnosprawnych, rehabilitacji i terapii w formie edukacji, rewalidacji

i wychowania.

7) Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych,

opiekunów i wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia.

8) Inicjowanie i prowadzenie róŜnorodnych form pomocy rodzinom osób

niepełnosprawnych: grupy wsparcia, doradztwa, informacji i poradnictwa.

9) Promowanie i wspieranie działalności edukacyjno- terapeutycznej Specjalnego

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Borzęciczkach.

10) Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji

państwowej, innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi,

osobami prawnymi i osobami fizycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.

11) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych,

organizacji krajowych i zagranicznych oraz innych źródeł prawem dozwolonych,

słuŜących poprawie warunków Ŝycia i funkcjonowania dzieci i młodzieŜy.

12) Podejmowanie innych działań mających za zadanie realizację celów Stowarzyszenia.

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów ustawy o działalności

poŜytku publicznego i wolontariacie jest działalnością odpłatną lub nieodpłatną.

3. Dochód z tej działalności słuŜy wyłącznie realizacji zadań publicznych lub celów

statutowych Stowarzyszenia.

4. Działalność statutowa wykonywana odpłatnie w zakresie:

· organizowania i prowadzenia szkoleń,

· organizowania wypoczynku, zajęć sportowych oraz innych form rekreacji i

edukacji artystycznej,

· prowadzenie działalności wydawniczej typu: ulotki, informatory, broszury,

gazetki.

5. Działalność statutowa wykonywana nieodpłatnie w zakresie:

· organizowania imprez,

· organizowania wyjazdów,

· udzielania pomocy finansowej,

· udzielania pomocy rzeczowej,

· rozpowszechniania publikacji dotyczących terapii osób niepełnosprawnych,

· wspierania osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier architektonicznych

i społecznych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być

jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda pełnoletnia osoba fizyczna

o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoŜy pisemną deklarację i zostanie

przyjęta przez Zarząd, na podstawie podjętej uchwały.

§ 9

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłuŜonym dla

działalności Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania,

podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 10

1. Członkiem wspierającym moŜe być kaŜda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje

wsparcie materialne lub organizacyjne dla działalności Stowarzyszenia.

2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji

Zarządu w formie uchwały.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) Wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia, w tym zgłaszanie wniosków co

do działalności Stowarzyszenia.

2) Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.

3) Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

2) Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) Regularnego opłacania składek członkowskich.

4) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego – bez czynnego i biernego prawa

wyborczego – moŜe jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 14

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegać statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, a nadto ma prawo brać udział

z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski

i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, uczestniczenia we

wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania

składek.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu.

2) Pozbawienia praw publicznych.

3) Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:

· Działania sprzecznego ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia.

· Niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, po uprzednim

upomnieniu.

· Całkowitego braku aktywności członka w pracach Stowarzyszenia.

· Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub

pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia

uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władze Stowarzyszenia tworzą:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem.

2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W przypadku większej liczby kandydatów w skład wybieralnych organów Stowarzyszenia

wchodzą te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie

kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z tym, Ŝe liczba osób

dokooptowanych nie moŜe przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Uchwały władz w głosowaniu jawnym zapadają zwykłą większością głosów, przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1 .NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie

zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający oraz goście

zaproszeni przez Zarząd z głosem doradczym.

§ 20

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia naleŜy w szczególności:

1) Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

2) Ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,

3) Ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej uiszczania,

4) Podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego

Stowarzyszenia, uchwalania budŜetu,

5) Podejmowanie uchwał we wszelkich waŜnych dla Stowarzyszenia sprawach nie

uregulowanych statutem,

6) Nadanie godności członka honorowego,

7) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz

przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,

8) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

9) Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,

10) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji

Rewizyjnej,

11) Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi

po upływie kadencji,

12) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego

majątku.

§ 21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz w roku jako

zebranie sprawozdawcze oraz raz na trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

§ 22

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem

obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niŜ na 7 dni przed terminem.

§ 23

1. JeŜeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania stwierdzono brak quorum zebranie odracza

się do czasu wyznaczonego wcześniej drugiego terminu.

2. W drugim terminie Walnego Zebrania uchwały zapadają zwykła większością głosów.

§ 24

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:

· z własnej inicjatywy,

· w sytuacjach nagłych,

· na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

· na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie

jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało

zwołane.

§ 25

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd składa się od 3 do 8 osób, w tym Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów,

sekretarza, skarbnika oraz trzech członków Zarządu.

3. Podziału funkcji między członków Zarządu dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym

posiedzeniu.

§ 26

Do uprawnień Zarządu naleŜy:

1) Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia,

2) Organizowanie bieŜącej działalności Stowarzyszenia,

3) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

a nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia,

4) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

5) Zwoływanie zwyczajnego, nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia,

6) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia zgodnie

z wytycznymi Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

7) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, skreślanie i wykluczenie członków,

8) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

9) Opracowanie planu budŜetu oraz planu pracy Stowarzyszenia,

10) Sporządzanie sprawozdań z działalności,

11) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkowstwa honorowego

Stowarzyszenia,

12) Ustalenie terminów wpłat oraz przyjmowanie i ewidencjonowanie składek

członkowskich.

13) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

14) Podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciąŜeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 27

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy

składu osobowego Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 28

1. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niŜ

raz na kwartał.

2. Posiedzeniami i pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności

zastępuje go Wice Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.

3. Zarząd ma obowiązek umoŜliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu

z głosem doradczym.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego

i sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30

1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej naleŜy:

1) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem

zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia,

3) Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności

Zarządu oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;

4) Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej

działalności;

5) Sporządzanie corocznych ocen działalności finansowej Stowarzyszenia i podawanie

ich do wiadomości członków;

6) Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach

Zarządu z głosem doradczym.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

1) Członkowie zarządu, ani osoby pozostające z nimi w związku małŜeńskim,

we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości

z tytułu zatrudnienia,

2) Skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ściganie z oskarŜenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, wartości

niematerialne i prawne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

3. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) składek członkowskich,

2) pracy członków Stowarzyszenia,

3) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

4) darowizn, spadków i zapisów,

5) subwencji i dotacji,

6) zbiórek publicznych.

§ 32

Środki finansowe Stowarzyszenia słuŜą realizacji celów statutowych oraz pokrycie

niezbędnych kosztów działalności statutowej i nie mogą być przeznaczone do podziału

pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 33

1. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

2. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym

Stowarzyszenia.

§ 34

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz waŜności pism

i dokumentów wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub

Wiceprezesa Zarządu i upowaŜnionego członka Zarządu.

§ 35

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględna nie obejmuje:

· udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji

w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają

w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu albo w stosunku pokrewieństwa

i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub

kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

· przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób

trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na

preferencyjnych warunkach,

· wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba

Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

· zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na

zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ

rynkowe.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne

Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej

połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne. KaŜdy

członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.

§ 37

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę

o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która

przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy

prawa polskiego, a w szczególności przepisy: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

o stowarzyszeniach ( Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 855 ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ),

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności poŜytku

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm. ).

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela marca 10, 2013.